Adres: ul. Świeradowska 47, Warszawa 02-662 | NIP: 526-18-82-680
Konto bankowe: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 BNP Paribas

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2024

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

MMM MA-WM 2024

REGULAMIN – Komunikat Organizacyjny
MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW
Strefy Mazowieckiej i Warmińsko Mazurskiej w Szachach
Paprotnia 06 – 08.09.2024 r.
I. Cel zawodów:
– wyłonienie mistrzów Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.
– zawody są punktowane w systemie sportu młodzieżowego.
II. Organizator
– Ministerstwo Sportu i Turystyki
– Mazowiecki Związek Szachowy
III. Termin i miejsce:
06.09- 08.09.2024 r. (piątek – niedziela).
Hotel Kuźnia Napoleońska ul. Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia
IV. Uczestnictwo:
• Prawo startu mają obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej zamieszkujący w Polsce, urodzeni w latach 2014-2015-2016 zarejestrowani w województwie Mazowieckim i Warmińsko-Mazurskim, zarejestrowani w klubach w danym związku, którzy terminowo zgłoszą się do zawodów.
• Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą techniczną legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości oraz posiadanie aktualnej licencji zawodniczej PZSzach (wpis w CR PZSzach).
• Prawo startu w eliminacjach strefowych mają zawodnicy posiadający numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności lub posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny i niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze.
• Zawodnicy, których opiekun złoży pisemne oświadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie zawodów (druki do wypełnienia przy rejestracji);
• Zawodnik może wystąpić tylko w jednych Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików (decyduje przynależność klubowa a nie miejsce zamieszkania).
V. System rozgrywek i tempo gry:
Tempo gry: 55 minut na zawodnika na partię dla zawodnika + 5 sekundowy bonus za wykonane posunięcie.
Zawody zostaną rozegrane w dwóch oddzielnych grupach dla dziewcząt i chłopców.
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Gdy zgłosi się 8 lub mniej zawodników, obowiązuje system kołowy lub dwukołowy. W turniejach rozgrywanych systemem kołowym sędzia przeprowadzi sztuczne losowanie, aby zawodnicy z tego samego klubu spotkali się w początkowych rundach.
W przypadku udziału 9-12 zawodników system rozgrywek określi Sędzia główny na odprawie technicznej po zweryfikowaniu zgłoszeń.
Zawodnicy mają obowiązek prowadzenia zapisu partii.
VI. Ocena wyników:
W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje:
– suma zdobytych punktów,
– wartościowanie Buchholza cut-1 (z odrzuceniem najniższej wartości),
– wartościowanie pełne Buchholza,
– wartościowanie Sonneborna-Bergera,
– progress,
– wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,
– liczba zwycięstw,
– liczba zwycięstw czarnymi.
W przypadku systemu kołowego lub wielokołowego, o kolejności miejsc decyduje:
– liczba zdobytych punktów,
– wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,
– liczba zwycięstw,
– wartościowanie Sonneborna-Bergera,
– Rozszerzony system Koyi (stosowany do ostatniej grupy punktowej).
W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o miejscach 1-3 zadecyduje dogrywka, na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; inne lokaty będą dzielone.
VII. Klasyfikacje zespołowe:
Zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej – część C szachy prowadzona jest klasyfikacja zespołowa dla województw i klubów w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego w grupie wiekowej Młodzik. Klucz punktacji za poszczególne miejsca dla MMM zdefiniowano w Załączniku 1 ww. dokumentu. Powyższa punktacja jest następująca:

Lokata

1

2

3

4-7

8-12

13-15

Suma

Punkty zawodników

5

4

3

2

1

1

28

Punkty zawodniczek

5

4

3

2

1

25


VIII. Sędziowanie:
Sędzia główny musi posiadać min klasę państwową:
Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. Przysługuje od nich jedynie zażalenie do Kolegium Sędziów MZSzach.
Prawo interpretacji regulaminu należy do sędziego głównego i organizatora.
IX. Sprawy wychowawcze:
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych, we współpracy z Organizatorem.
Warunkiem dopuszczenia do mistrzostw jest złożenie przez opiekuna pisemnego oświadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw.
Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.
X. Nagrody i wyróżnienia:
Puchary, Medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.
XI. Zgłoszenia:
Zgłoszenia w terminie do 16.08.2024r. dokonują kluby lub rodzice poprzez stronę:
Turniej dziewcząt: http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_4337/
Turniej chłopców: http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_4336/
lub na adresy e-mail: a.brustman@mzszach.pl ewentualnie: brustman.mzszach@gmail.com
W momencie zgłaszania zawodników prosimy o wyraźną informację o korzystaniu z zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu Kuźnia Napoleońska ul. Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia lub nie.
Ostateczna weryfikacja listy startowej nastąpi na odprawie technicznej w dniu 6 września o godz. 17.30 na sali turniejowej.
XII. Finansowanie:
Koszty uczestnictwa ponoszą kluby delegujące zawodników bądź rodzice.
Opłaty startowej nie pobiera się.
XIII. Terminarz:
6 wrzesień (piątek)
15.00-17.30 – przyjazdy zawodników, zakwaterowanie i rejestracja zawodników
17.30 – odprawa techniczna (sala gry)
18.00 – kolacja
19.00 – I runda
7 wrzesień (sobota)
9.00 – II runda
ok. 11.00 – III runda
13.30-15.00 – przerwa obiadowa
15.00 – IV runda
ok. 17.00 – V runda
8 wrzesień (niedziela)
9.00 – VI runda
ok. 11.00 – VII runda
13.00-13.30 – przerwa obiadowa
14.00 – zakończenie
XIV. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Hotel Kuźnia Napoleońska ul. Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia
Pełna kwota odpłatności za zakwaterowanie, w czasie trwania MMM – od kolacji 06.09.2024 do obiadu 08.09.2024 wynosi 360 PLN. Stawka dzienna (nocleg, 3 posiłki w formie szwedzkiego stołu) za jedną osobę w czasie turnieju wynosi 180 PLN.
Zawodnicy oraz opiekunowie, którzy nie wykupili zakwaterowania w hotelu a korzystający z pomieszczeń hotelowych zobowiązani są do opłacenia opłaty w wysokości 80 zł za cały turniej czyli 40zł za dzień. Jest to opłata za osoby, które będą na terenie hotelu, ale nie będą korzystać z jego usług czyli zarówno dla dzieci jak i dla rodziców czy opiekunów płatna na konto hotelu. W tej cenie hotel oferuje parking, kawę dla opiekuna lub napój dla zawodnika, raz dziennie.

Istnieje możliwość opłaty gotówką na miejscu, jednak zalecany jest przelew na konto Hotelu Kuźnia Napoleońska (z podaniem kogo dotyczy opłata).
W momencie zgłaszania zawodników prosimy o wyraźną informację na adres Mazowieckiego Związku Szachowego (mzszach@mzszach.pl) lub kierownika zawodów: a.brustman@mzszach.pl o chęci korzystania z zakwaterowania w Hotelu Kuźnia Napoleońska czy też nie.
XV. Postanowienia końcowe:
• Uczestnicy turnieju oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (imię nazwisko, datę urodzenia, klub / miejscowość) oraz wizerunku w celu sprawnego przeprowadzenia zawodów oraz do relacji po turniejowych, uwzględniających osiągnięty przez nich wynik sportowy.
• Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub, względnie rodzic.
• Zawodników obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem przegrania partii;
• Wszyscy zawodnicy muszą przebywać na zawodach pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących (opiekunowie, szkoleniowcy, rodzice).
• Na terenie Hotelu obowiązuje Regulamin (załącznik). Za szkody wyrządzone w Hotelu przez dzieci odpowiadają rodzice.
• Regulamin opracowany na podstawie “Wytycznych w sprawie organizacji i przebiegu zawodów PZSzach w szachach na szczeblu wojewódzkim i międzywojewódzkim” z dn. 20.02.2019 r. i Regulaminu Punktacji Pomocniczych w Turniejach Polskiego Związku Szachowego z 08.02.2020 r.
• Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, Sędziego głównego i PZSzach w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
• W sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.

Opracowała IA Agnieszka Brustman