Adres: ul. Świeradowska 47, Warszawa 02-662 | NIP: 526-18-82-680
Konto bankowe: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 BNP Paribas

Statut Mazowieckiego Związku Szachowego

uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów w Warszawie w dniu 6 lutego 1999r.

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 

§  1

Mazowiecki Związek Szachowy, zwany dalej Związkiem jest zarejestrowanym związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej.

§  2

Terenem działania Związku jest obszar województwa mazowieckiego, siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.

§  3

Związek jest stowarzyszeniem samorządnym, posiadającym osobowość prawną, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności stowarzyszenia, kluby, związki klubów działające na terenie województwa mazowieckiego, prowadzące działalność w dyscyplinie szachy i wspomagające tę działalność.

§  4

Związek posiada odznakę organizacyjną (emblemat) oraz używa pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§  5

Związek opiera swoją działalność na pracy swych członków.

§  6

Związek działa zgodnie z niniejszym statutem, w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności zaś w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach i o kulturze fizycznej.

§  7

Związek jest członkiem Polskiego Związku Szachowego. a także może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działalności

§  8

Celem Związku jest:

 1. popularyzacja sportu szachowego.

 2. prowadzenie działalności wychowawczej poprzez sport szachowy,

 3. rozwój sportu szachowego ze szczególnym uwzględnieniem utalentowanej młodzieży oraz podnoszenia poziomu szkolenia,

 4. integracja środowiska województwa mazowieckiego.

§  9

Związek realizuje swoje cele poprzez następujące formy działalności:

 1. organizowanie indywidualnych i drużynowych rozgrywek z cyklu o mistrzostwo Polski do szczebla wojewódzkiego,

 2. prowadzenie ewidencji i klasyfikacji zawodników, szkoleniowców, klubów oraz sekcjiuprawiających sport szachowy,

 3. organizację i pomoc w organizacji imprez masowych i okolicznościowych,

 4. organizację turniejów ogólnopolskich i międzynarodowych,

 5. podejmowanie decyzji w sprawie wyróżnień i kar w stosunku do działaczy, sędziów,zawodników,

 6. organizowanie zgrupowań szkoleniowo – treningowych,

 7. organizowanie kursów, szkoleń, podwyższających kwalifikacje zawodników,   sędziów, instruktorów i działaczy szachowych,

 8. prowadzenie działalności informacyjnej o pracy Związku,

 9. prowadzenie działalności gospodarczej,

 10. współpracę z klubami i sekcjami szachowymi,

 11. współpracę z terenowymi organami samorządu terytorialnego, organami władzy i administracji, instytucjami państwowymi, prywatnymi, społecznymi w kraju i poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej,

 12. współpracę z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi.

§ 10

Zarząd Związku może tworzyć komisje problemowe.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§  11

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

§  12

Członkami zwyczajnymi Związku są zarejestrowane stowarzyszenia kultury fizycznej i inne osoby prawne o podobnych celach i charakterze nie zarobkowym.

§  13

 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu, po opłaceniu wpisowego.

 2. Ubiegający się o przyjęcie kandydat składa Zarządowi pisemną deklarację. 

§  14

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują świadczenie na rzecz  Związku pomocy materialnej i zostaną przyjęte w poczet członków wspierających przez Zarząd.

 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Związku osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju sportu szachowego.

 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 4. Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§  15

Członkowie zwyczajni Związku mają następujące prawa:

 1. udziału w walnym zgromadzeniu delegatów z prawem czynnego oraz biernego prawawyborczego,

 2. czynnego udziału w pracach Związku,

 3. uczestnictwa w zawodach, rozgrywkach, obozach, kursach itp. imprezach organizowanych przez Związek.

§  16

Członkowie Związku zobowiązani są do:

 1. popierania i realizowania celów Związku,

 2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał Związku,

 3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd  Związku,

 4. udziału w pracach Związku,

 5. reprezentowania barw Związku w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.

§  17

Zawieszenie lub utrata praw członkowskich w Związku następuje w przypadku:

 1. wystąpienie z Związku w formie pisemnego wypowiedzenia członkostwa, po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec związku,

 2. wykluczenia ze Związku z powodu:

 • działania na szkodę Związku.

 • rażącego naruszenia postanowień statutu,

 • niepłacenia składek przez okres dłuższy niż 2 okresy składkowe,

 • utraty zdolności do czynności prawnych,

 • zawieszenie w prawach członka na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy; zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu statutowych uprawnień a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych, organizowanych przez Związek.

 • rozwiązania Związku,

Od uchwały Zarządu o utracie praw członkowskich przysługuje prawo wniesienia odwołania od Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od decyzji Zarządu.

ROZDZIAŁ IV

Władze Związku, tryb ich wyboru i kompetencji.

§  18

 1. Władzami Związku są:

 2. Walne Zgromadzenie Delegatów,

 3. Zarząd,

 4. Komisja Rewizyjna.

 5. Kadencja wszystkich obieralnych władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 6. Jeżeli  postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie

 7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów  należy:

 8. ustanowienie głównych kierunków działalności Związku ,

 9. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

 10. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 11. wybór Prezesa Związku,

 12. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

 13. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,

 14. rozpatrywanie spraw przekazanych przez Zarząd Związku,

 15. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 16. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego.

§  19

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się co cztery lata jako sprawozdawczo wyborcze, a jako sprawozdawcze raz do roku, o czym Zarząd zawiadamia członków na piśmie co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem podając jednocześnie miejsce i porządek obrad delegatów wyłonionych według zasad określonych przez Zarząd.

 2. Czas trwania kadencji delegatów trwa do następnego Walnego Zgromadzenia. 

 3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci wszystkich członków zwyczajnych Związku oraz członkowie honorowi wg zasad ustalonych przez Zarząd Związku.

 4. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym mogą brać udział członkowie ustępującego Zarządu i goście zaproszeni przez Zarząd Związku.

§  20

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez Zarząd w następujących przypadkach:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 3. na wniosek 1/3 członków Związku.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§  21

 1. Zarząd Związku wybierany jest w liczbie 5 – 15 członków. Ilość członków Zarządu określa każdorazowo Walne Zgromadzenie Delegatów.

 2. Zarząd wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów ustala regulamin według którego działa oraz dokonuje wśród członków Zarządu rozdziału funkcji, w zależności od potrzeb.

 3. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym biorą udział:

 4. przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

 5. przewodniczący komisji problemowych,

 6. osoby zaproszone.

§  22

Posiedzenie Zarządu odbywa się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§  23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowania Związku i działanie w jego imieniu.

 2. kierowanie działalnością Związku zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów,

 3. przyjmowanie, zawieszanie i wykluczanie członków,

 4. prowadzenie działalności gospodarczej Związku i podejmowanie uchwał w tym zakresie,

 5. zatrudnianie etatowych pracowników Związku a przede wszystkim pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej,

 6. zarządzaniem majątkiem i funduszami Związku,

 7. ustalanie wysokości opłat z tytułu uczestnictwa zawodników, klubów, sekcji szachowych w imprezach Związku.

§  24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić do innych władz Związku.

§  25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. prowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej pod względem jej celowości, gospodarności i rzetelności,

 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz żądanie stosownych wyjaśnień,

 3. przygotowanie sprawozdań na Walne Zgromadzenie Delegatów oraz stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

ROZDZIAŁ V

Majątek Związku.

§  26

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Na fundusze Związku składają się:

 3. składki członkowskie,

 4. środki finansowe z własnej działalności gospodarczej,

 5. dotacje, darowizny, zapisy.

§  27

 1. Działalność gospodarcza Związku prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 2. Rokiem obrachunkowym w działalności gospodarczej jest rok kalendarzowy.

§  28

 1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, z których jednym jest prezes lub vice prezes

 2. Podpisy umieszcza się pod odciskiem pieczęci Związku.

ROZDZIAŁ VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Związku.

§  29

Zmiana statutu Związku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności 50%+1 uprawnionych do głosowania.

§  30

Rozwiązanie Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności 50%+1 uprawnionych do głosowania.

§  31

 1. Majątek likwidowanego Związku przechodzi na cele rozwoju sportu szachowego.

 2. Likwidator po zakończeniu likwidacji zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie Związku z rejestru.