Adres: ul. Świeradowska 47, Warszawa 02-662 | NIP: 526-18-82-680
Konto bankowe: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 BNP Paribas

Sprawozdawczość

Konferencja sędziowska
Sprawozdawczość sędziowska (2023)
 

Sprawozdanie z zawodów sędzia powinien przygotować możliwie sprawnie, a zarazem dokładnie, żeby uniknąć błędów wskazanych pod koniec tej instrukcji.

Termin przygotowania i przesłania sprawozdania w wersji elektronicznej, zaaprobowany na Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów 2019 w Broku, to maksymalnie 3 dni od zakończenia zawodów. Przy sprawozdawczości FIDE pod koniec okresu rozliczeniowego może być konieczne rozliczenie turnieju w dniu jego zakończenia. Sędziowie nie przestrzegający terminów narażeni są na obciążenie karą finansową wg cennika FIDE lub wg Komunikatu Organizacyjno-Finansowego Mazowieckiego Związku Szachowego, nieuwzględnieniem sprawozdania z zawodów lub czasowym zakazem sędziowania określonych imprez.

Sędzia aktywny, przed turniejem, wysyłający sprawozdanie do oceny rankingowej, jest zobowiązany do:

 1. posiadania licencji sędziowskiej PZSzach, wniosek https://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/ i opłata poprzez właściwy Związek wojewódzki, dla turniejów w rankingu krajowym;
 2. uzyskania licencji FIDE, dla turniejów klasyfikowanych w rankingu FIDE (dotyczy również asystentów), opłata jednorazowa wg stawek podanych w KOF PZSzach;
 3. uregulowania rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania zawodów szachowych za rok kalendarzowy, w którym turniej był prowadzony. Sędziowie opłacają składki w wysokości podanej w KOF PZSzach. Dla klas okręgowych wyłącznie na konto Mazowieckiego Związku Szachowego, sędziowie klasy pierwszej i wyższych na konto PZSzach;
 4. zapoznania się z dokumentem: Status sędziego szachowego w Polskim Związku Szachowym, ze szczególnym uwzględnieniem paragrafów:
    – 4. Uprawnienia sędziego – należy zwrócić uwagę, jakiego typu turnieje można sędziować posiadając poszczególne klasy,
    – 5. Obowiązki sędziego szachowego.

Należy korzystać z możliwie aktualnej wersji programu i list rankingowych.

Listę startową weryfikujemy online (Chess Manager) lub korzystając z pobranej bazy (ChessArbiter). Lista FIDE jest aktualizowana codziennie (dochodzą nowi zawodnicy z ID FIDE), baza ChessArbiter często i należy brać to pod uwagę przy weryfikacji kategorii okręgowych bezpośrednio przed zawodami. Listę rankingową FIDE (również archiwalną) można pobrać na dysk ze strony www.fide.com >ratings>download. Tak zapisana lista nie zostanie usunięta w przypadku wyczyszczenia plików przeglądarki internetowej. Listę CR można obecnie pobrać jedynie poprzez program.

Mając już zaktualizowane bazy FIDE i CR wprowadzamy kolejnych zawodników na listę startową:

 • wpisujemy: nazwisko_przecinek_spacja_imię) przy zaznaczeniu na karcie danych o zawodnikach opcji: listy rankingowe > szukaj. Jeżeli zawodnik jest na liście FIDE i CR, wybieramy tego z CR używając opcji wstaw zaw. z listy, ewentualnie korygując ranking na podstawie nadrzędnej listy FIDE.

Uwaga! W programie ChessManager jeżeli pobierzemy zawodnika na startową z listy sugestii, nie będziemy już mieli możliwości podglądu daty urodzenia ze zgłoszenia. W ChessArbitrze, jeżeli widzimy na liście sugestii zawodników o identycznym ze zgłoszonym, nazwiskiem i imieniem, możemy podejrzeć daty urodzenia przesuwając w prawo (i ewentualnie w dół) suwak przy zawodnikach na podglądzie u dołu karty.

Jeżeli w turnieju startują zawodnicy nie występujący na liście FIDE lub w bazie CR należy:

 • w przypadku turnieju liczonego tylko do rankingu PZSzach: przesłać podstawowe dane zawodników do administratora wojewódzkiego CR (w formacie NAZWISKO, Imię oraz RRRR-MM-DD) (zalecany: plik turniejowy) oraz załączyć skan formularza rejestracji nowego zawodnika w CR punkt 3.1 na stronie https://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/ . Za zawodnika niepełnoletniego formularz podpisuje jego prawny opiekun. Do czasu wyrażenia zgody przez zawodnika (lub jego opiekuna) na rejestrację w CR uzyskane normy nie będą rejestrowane. Należy powiadomić o tym uczestników w regulaminie dowolnego turnieju rankingowego, jeżeli ten dopuszcza start zawodników bez nadanego ID CR – zalecane dołączenie załącznika z formularzem na stronie (w regulaminie), ewentualnie przygotowanie druków formularzy dostępnych na sali gry. Uwaga! Formularze dotyczące zawodników chcących reprezentować inne niż MA województwa należy przesłać do właściwych administratorów wojewódzkich.
 • w przypadku turnieju liczonego do rankingu FIDE: każdy zawodnik od 01.07.2015 musi posiadać ID FIDE. W przypadku zawodnika reprezentującego inną federację niż POL kod ten nadaje administrator z jego kraju. Dopuszczenie do turnieju FIDE zawodników zagranicznych bez nadanego ID FIDE może oznaczać dla sędziego obciążenie znaczną karą finansową (60 Euro od zawodnika z obcej federacji bez ID FIDE). Polakom nie posiadającym ID CR należy udostępnić formularz rejestracji.

Należy pamiętać o zaznaczeniu kodu województwa na kartach startowych wszystkich zawodników nie będących w bazie CR. Wiąże się to z uprawnieniami administratorów wojewódzkich do nadawania kategorii.

Sprawozdania należy wysyłać:
(i) turnieje z normami okręgowymi, nie zgłoszone do oceny rankingowej FIDE, w których kategorie zdobyli tylko zawodnicy z Mazowsza:

 • mailem do administratora wojewódzkiego (ewidencja@mzszach.pl). Może to być plik turniejowy (ChessArbiter) z uzupełnioną częścią opisową sprawozdania lub sprawozdanie wygenerowane przez program (ChessArbiter lub ChessManager). Należy pamiętać o wskazaniu pełnej obsady sędziowskiej. Po wygenerowaniu sprawozdania sędzia powinien zweryfikować poprawność sprawozdania przed jego przesłaniem do KKEiR MZSzach. Całość dokumentacji dotyczącej turnieju należy przesłać w jednym mailu. W przypadku sytuacji lub informacji niewpisujących się w ramy Sprawozdania sędziowskiego należy sytuacje opisać w treści maila.

lub

 • do bazy CR PZSzach (za pomocą opcji Internet – Wyślij sprawozdanie sędziowskie).

(ii) turnieje z uzyskanymi normami centralnymi (w tym 5-7 rundowe) lub podlegających ocenie rankingowej FIDE lub na kategorie okręgowe, w których kategorie zdobyli zawodnicy spoza Mazowsza:

 • do bazy CR PZSzach (za pomocą opcji Internet – Wyślij sprawozdanie sędziowskie).

Opłaty za rejestrację turnieju należy wnieść zgodnie z obowiązującym w danym roku Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach i MZSzach.

Po zaakceptowaniu sprawozdania:

 • przez administratora PZSzach turniej pojawi się na liście zatwierdzonych, gdzie sędzia/organizator znajdzie na karcie turnieju w CR dodaną fakturę proforma ze wskazanym nr konta. Nieopłacenie turnieju skutkuje obecnie wdrożeniem windykacji należności ze strony PZSzach.
 • przez administratora MZSzach do sędziego zostanie przesłana mailem informacji o wysokości opłaty płatnej na konto Mazowieckiego Związku Szachowego – BNP Paribas nr 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060.

Wszelkie wydruki są zbędne i proszę w takiej formie sprawozdań nie dostarczać.

Nie wysyłamy do zatwierdzenia turniejów nie liczonych do rankingu PZSzach lub FIDE, sprawozdania z takich zawodów można ewentualnie załączyć do zgłoszenia na kurs sędziowski w ramach wykazania wymaganej aktywności sędziego. W przypadku turniejów podlegających ocenie rankingowej FIDE, w dniu rozpoczęcia zawodów należy zweryfikować rankingi FIDE. W tym celu należy ściągnąć aktualną listę rankingową FIDE. Dla rankingów w szachach klasycznych można skorzystać z opcji Internet-Weryfikacja danych zawodników. Funkcjonalność ta nie działa dla rankingów w szachach szybkich i błyskawicznych. Konieczna jest ręczna weryfikacja rankingu dla każdego zawodnika osobno (Turniej – Wstępne dane o zawodnikach).

Najczęściej pojawiające się błędy w sprawozdaniach sędziowskich:

 • brak weryfikacji zawodników z listy startowej turnieju z listami CR PZSzach i FIDE;
 • brak wypełnionej części opisowej sprawozdania; – brak kompletu dat urodzenia zawodników z listy startowej;
 • brak kodów ID CR zawodników;
 • nie stosowanie zaleconego formatowania NAZWISKO, Imię
 • zdrobnienia imion utrudniające identyfikację lub rejestrację zawodnika w CR;
 • przestawienie kolejności nazwiska i imienia zawodnika;
 • brak rozpisanego Harmonogramu turnieju;
 • niedostosowanie rankingów PZSzach dla zawodników reprezentujących inne niż POL federacje zgodnie z obecnymi wymogami Regulaminu Klasyfikacyjnego;
 • zamieszczanie przez sędziów norm na kategorie w plikach na stronie ChessArbitra, pomimo, że turniej nie spełniał wymogów klasyfikacyjnych na wymienione kategorie w stosunku do tempa gry (np. III i II kategorie na tempie P`30 – wymagane P’60);
 • publikacja raportów FIDE na stronach zawodów, których to nie dotyczy (ustawienia widoku > menu strony startowej i odhaczyć zbędne raporty FIDE (lub zbędne rankingi i kategorie PZSzach przy turniejach liczonych tylko w rankingu FIDE szybkie/blitz).

Najczęściej pojawiające się błędy w innych dokumentach sędziowskich:

 • nieaktualne druki PZSzach;
 • brak miejsca urodzenia;
 • brak wypełnionej części Dotyczącej osób niepełnoletnich;
 • zaznaczone wniosku o nadanie licencji bez uiszczenia opłaty;
 • zaznaczenie wniosku o zarejestrowanie do klubu bez wypełnienia przez klub pola Rejestracja do klubu.

Plik turniejowy zamieszczony w Internecie świadczy też o poziomie sędziego. Dodana grafika jest tu nieistotna, tylko rzetelne i nie zawierające błędów dane począwszy od komunikatu, aż do wyników końcowych. Wskazane jest też usunięcie zbędnych danych z domyślnych widoków. Pamiętajcie też Państwo o tym, że aktywni zawodnicy niekiedy po skończeniu gry w turnieju od razu rozpoczynają/zapisują się na następne zawody i ewentualne normy powinny być jak najszybciej zatwierdzone.

Wszelkie pytania odnośnie sprawozdawczości (obsługi programów) proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: ewidencja@mzszach.pl

Jeżeli dane zawodnika opublikowane w CR dotyczące woj. mazowieckiego są niezgodne ze stanem faktycznym, również proszę o kontakt mailowy. W przypadku wątpliwości lub potrzeby pilnego wyjaśnienia możliwy jest kontakt telefoniczny 506-118-979.

Dariusz Koliński, aktualizacja 17.01.2023