Regulamin powoływania Kadry Wojewódzkiej Juniorów

Mazowieckiego Związku Szachowego

 

- Liczebność kadry określają przepisy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wytyczne Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.

- Do kadry nie mogą być powołani zawodnicy objęci programem szkoleniowym Kadry Narodowej i Młodzieżowej i Akademii Szachowej PZSzach.

- Liczebność kadry: 10 zawodników + 5 rezerwowych.

 

A. Zasady powoływania

1. Do Kadry powołuje się zawodników będących członkami Klubu zarejestrowanego

w Mazowieckim Związku Szachowym, wypełniającego statutowe obowiązki.

2. Do Kadry na dany rok powołuje się przede wszystkim finalistów z Mistrzostw Polski Juniorów do 12 i 14 lat rozgrywanych tempem klasycznym wg kolejności:

- zawodnicy, którzy uzyskali awans bezpośrednio z MP z uwzględnieniem zajętych miejsc,

            - miejsce w finałach OOM do lat 12 i 14 w SU,

- zawodnicy, którzy uzyskali awans z Mistrzostw Międzywojewódzkich Juniorówz uwzględnieniem zajętych miejsc (C12, C14, D12 i D14),

- zawodnicy, którzy uzyskali awans z Półfinału Mistrzostw Polski Juniorów,

W przypadku zajętych jednakowych miejsc wśród chłopców i dziewcząt, brana będzie pod uwagę liczebność grup.

3. Dodatkowe kryteria powoływania do kadry juniorów:

- wyniki w Mistrzostwach Mazowsza Juniorów,

- wynik w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Juniorów do lat 12 i 14. (min. 50% uzyskanych pkt.).

4. Weryfikacja kadry nastąpi po zakończonych Mistrzostwach Polski Juniorów do 12 i 14 lat.

5. Powołanie do kadry zawodników następuje po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Młodzieżową.

 

B. Obowiązki członka kadry

1. Członek kadry ma obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich przeprowadzonych przez lekarza sportowego oraz zgody opiekunów prawnych na udział w zgrupowaniach i konsultacjach startowych.

2. Członek kadry zobowiązany jest do uczestnictwa w zgrupowaniach, konsultacjach startowych kadry organizowanych przez Związek.

3. Członek kadry jest zobowiązany do reprezentowania barw Mazowieckiego Związku Szachowego w meczach międzyokręgowych, zawodach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów).

4. Członka kadry obowiązuje sportowe zachowanie oraz przestrzeganie regulaminów zgrupowań i imprez.

C. Prawa członka kadry

1. Członek kadry ma prawo udziału w zgrupowaniach, konsultacjach startowych oraz powołania do reprezentowania barw Związku.

2. Członek kadry ma prawo do częściowej refundacji kosztów pobytu na zgrupowaniu.

Wysokość dofinansowania każdorazowo ustalana jest przez Zarząd Mazowieckiego Związku Szachowego i podawana do wiadomości zainteresowanych.

D. Postanowienia końcowe

W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wyszczególnionych w punkcie B, zawodnik może być ukarany do wykluczenia z kadry włącznie.

 

Trener koordynator Robert Krasiewicz