Sprawozdanie z zawodów sędzia powinien przygotować możliwie sprawnie, a zarazem dokładnie, żeby uniknąć błędów wskazanych pod koniec tej instrukcji.

Termin przygotowania i przesłania sprawozdania w wersji elektronicznej, zaaprobowany na Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów 2019 w Broku, to maksymalnie 3 dni od zakończenia zawodów. Przy sprawozdawczości FIDE pod koniec okresu rozliczeniowego może być konieczne rozliczenie turnieju w dniu jego zakończenia. Sędziowie nie przestrzegający terminów narażeni są na obciążenie karą finansową wg cennika FIDE lub wg Komunikatu Organizacyjno Finansowego Mazowieckiego Związku Szachowego, nieuwzględnieniem sprawozdania z zawodów lub czasowym zakazem sędziowania określonych imprez.

Sędzia aktywny, przed turniejem, wysyłający sprawozdanie rankingowe, jest zobowiązany do:
  1. posiadania licencji sędziowskiej PZSzach, wniosek https://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/ i opłata poprzez właściwy Związek wojewódzki, dla turniejów w rakingu krajowym;
  2. uzyskania licencji FIDE, dla turniejów klasyfikowanych w rankingu FIDE (dotyczy również asystentów), opłata jednorazowa wg stawek podanych w KOF PZSzach;
  3. uregulowania z góry składki sędziowskiej za rok kalendarzowy, w którym turniej był prowadzony. Sędziowie opłacają składki w wysokości podanej w KOF PZSzach. Dla klas okręgowych wyłącznie na konto Mazowieckiego Związku Szachowego, sędziowie klasy pierwszej i wyższych na konto PZSzach;
  4. zapoznania się z dokumentem: Status sędziego szachowego w Polskim Związku Szachowym, ze szczególnym uwzględnieniem paragrafów:
    - 4. Uprawnienia sędziego - należy zwrócić uwagę, jakiego typu turnieje można sędziować posiadając poszczególne klasy,
    - 5. Obowiązki sędziego szachowego.
Należy korzystać z możliwie aktualnej wersji programu i list rankingowych.

Listę startową weryfikujemy online (Chess Manager) lub korzystając z pobranej bazy (ChessArbiter). Lista FIDE jest aktualizowana codziennie (dochodzą nowi zawodnicy z ID FIDE), baza ChessArbiter często i należy brać to pod uwagę przy weryfikacji kategorii okręgowych tuż przed zawodami. Listę rankingową FIDE (również archiwalną) można pobrać na dysk ze strony www.fide.com >ratings>download. Tak zapisana lista nie zostanie usunięta w przypadku wyczyszczenia plików przeglądarki internetowej. Listę CR można obecnie pobrać jedynie poprzez program.

Mając już zaktualizowane bazy FIDE i CR wprowadzamy kolejnych zawodników na listę startową: - wpisujemy: nazwisko_przecinek_spacja_imię) przy zaznaczeniu na karcie danych o zawodnikach opcji: listy rankingowe > szukaj. Jeżeli zawodnik jest na liście FIDE i CR, wybieramy tego z CR używając opcji wstaw zaw. z listy, ewentualnie korygując ranking na podstawie nadrzędnej listy FIDE. Uwaga! W programie ChessManager jeżeli pobierzemy zawodnika na startową z listy sugestii, nie będziemy już mieli możliwości podglądu daty urodzenia ze zgłoszenia. W ChessArbitrze, jeżeli widzimy na liście sugestii zawodników o identycznym ze zgłoszonym, nazwiskiem i imieniem, możemy podejrzeć daty urodzenia przesuwając w prawo (i ewentualnie w dół) suwak przy zawodnikach na podglądzie u dołu karty.

Jeżeli w turnieju startują zawodnicy nie występujący na liście FIDE lub w bazie CR należy:

- w przypadku turnieju liczonego tylko do rankingu PZSzach: przesłać podstawowe dane zawodników do administratora wojewódzkiego CR (w formacie NAZWISKO, Imię oraz RRRR-MM-DD) (zalecany: plik turniejowy) oraz załączyć skan formularza rejestracji nowego zawodnika w CR 3.1 https://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/. Za zawodnika niepełnoletniego formularz podpisuje jego prawny opiekun. Do czasu wyrażenia zgody przez zawodnika (lub jego opiekuna) na rejestrację w CR uzyskane normy nie będą rejestrowane. Należy powiadomić o tym uczestników w regulaminie dowolnego turnieju rankingowego, jeżeli ten dopuszcza start zawodników bez nadanego ID CR – zalecane dołączenie załącznika z formularzem na stronie (w regulaminie), ewentualnie przygotowanie druków formularzy dostępnych na sali gry. Formularze dotyczące zawodników chcących reprezentować inne niż MA województwa należy przesłać do właściwych administratorów wojewódzkich.

- w przypadku turnieju liczonego do rankingu FIDE: każdy zawodnik od 01.07.2015 musi posiadać ID FIDE. W przypadku zawodnika reprezentującego inną federację niż POL kod ten nadaje administrator z jego kraju. Dopuszczenie do turnieju FIDE zawodników zagranicznych bez nadanego ID FIDE może oznaczać dla sędziego obciążenie znaczną karą finansową (60 Euro od zawodnika z obcej federacji bez ID FIDE). Polakom nie posiadającym ID CR należy udostępnić formularz rejestracji.

Należy pamiętać o zaznaczeniu kodu województwa na kartach startowych wszystkich zawodników nie będących w bazie CR. Wiąże się to z uprawnieniami administratorów wojewódzkich do nadawania kategorii.

Sprawozdania należy wysyłać:

(i) turnieje z normami okręgowymi, nie zgłoszone do oceny rankingowej FIDE, w których kategorie zdobyli tylko zawodnicy z Mazowsza:
- mailem do administratora wojewódzkiego (ewidencja@mzszach.pl) . Może to być plik turniejowy (ChessArbiter) ) z uzupełnioną częścią opisową sprawozdania lub sprawozdanie wygenerowane przez program (ChessArbiter lub ChessManager). Należy pamiętać o wskazaniu pełnej obsady sędziowskiej. Po wygenerowaniu sprawozdania sędzia powinien zweryfikować poprawność sprawozdania przed jego przesłaniem do KKEiR MZSzach. Całość dokumentacji dotyczącej turnieju należy przesłać w jednym mailu. W przypadku sytuacji lub informacji niewpisujących się w ramy Sprawozdania sędziowskiego należy sytuacje opisać w treści maila.

Opłata rejestracyjna za takie zawody wynosi 1zł x liczba zawodników (10 zł dla turniejów z liczbą zawodników mniejszą od 10), płatne na konto Mazowieckiego Związku Szachowego - BNP Paribas nr 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060

Uwaga: Nie należy korzystać z opcji Internet – Wyślij sprawozdanie sędziowskie dla turniejów na kategorie okręgowe. Skorzystanie z tej spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty rejestracyjnej CR PZSzach w wysokości 10 zł. Jest ona niezależna od opłaty rejestracyjnej opisanej w KOF MZSzach.

(ii) turnieje z uzyskanymi normami centralnymi (w tym 5-7 rundowe) lub podlegających ocenie rankingowej FIDE lub na kategorie okręgowe, w których kategorie zdobyli zawodnicy spoza Mazowsza:
- do bazy CR PZSzach (za pomocą opcji Internet – Wyślij sprawozdanie sędziowskie).

Opłaty zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach albo MZSzach + 10 PLN stałej opłaty rejestracyjnej PZSzach. Po zaakceptowaniu sprawozdania przez administratora PZSzach turniej pojawi się na liście zatwierdzonych, gdzie sędzia/organizator znajdzie na karcie turnieju w CR dodaną fakturę proforma ze wskazanym nr konta. Nieopłacenie turnieju skutkuje obecnie wdrożeniem windykacji należności ze strony PZSzach.


Wszelkie wydruki są zbędne i proszę w takiej formie sprawozdań nie dostarczać.

Nie wysyłamy do zatwierdzenia turniejów nie liczonych do rankingu PZSzach lub FIDE, sprawozdania z takich zawodów można ewentualnie załączyć do zgłoszenia na kurs sędziowski w ramach wykazania wymaganej aktywności sędziego.

W przypadku turniejów podlegających ocenie rankingowej FIDE, w dniu rozpoczęcia zawodów należy zweryfikować rankingi FIDE. W tym celu należy ściągnąć aktualną listę rankingową FIDE. Dla rankingów w szachach klasycznych można skorzystać z opcji Internet-Weryfikacja danych zawodników. Funkcjonalność ta nie działa dla rankingów w szachach szybkich i błyskawicznych. Konieczna jest ręczna weryfikacja rankingu dla każdego zawodnika osobno (Turniej – Wstępne dane o zawodnikach).

Najczęściej pojawiające się błędy w sprawozdaniach sędziowskich:
- brak weryfikacji zawodników z listy startowej turnieju z listami CR PZSzach i FIDE;
- brak wypełnionej części opisowej sprawozdania;
- brak kompletu dat urodzenia zawodników z listy startowej;
- brak kodów ID CR zawodników;
- nie stosowanie zaleconego formatowania NAZWISKO, Imię;
- zdrobnienia imion utrudniające identyfikację lub rejestrację zawodnika w CR;
- przestawienie kolejności nazwiska i imienia zawodnika;
- brak rozpisanego Harmonogramu turnieju;
- niedostosowanie rankingów PZSzach dla zawodników reprezentujących inne niż POL federacje zgodnie z obecnymi wymogami Regulaminu Klasyfikacyjnego;
- zamieszczanie przez sędziów norm na kategorie w plikach na stronie ChessArbitra, pomimo, że turniej nie spełniał wymogów klasyfikacyjnych na wymienione kategorie w stosunku do tempa gry (np. III i II kategorie na tempie P`30 - wymagane P'60);
- publikacja raportów FIDE na stronach zawodów, których to nie dotyczy (ustawienia widoku > menu strony startowej i odhaczyć zbędne raporty FIDE (lub zbędne rankingi i kategorie PZSzach przy turniejach liczonych tylko w rankingu FIDE szybkie/blitz).

Najczęściej pojawiające się błędy w innych dokumentach sędziowskich:
- nieaktualne druki PZSzach;
- brak miejsca urodzenia;
- brak wypełnionej części Dotyczącej osób niepełnoletnich;
- zaznaczone wniosku o nadanie licencji bez uiszczenia opłaty;
- zaznaczenie wniosku o zarejestrowanie do klubu bez wypełnienia przez klub pola Rejestracja do klubu.

Plik turniejowy zamieszczony w Internecie świadczy też o poziomie sędziego. Dodana grafika jest tu nieistotna, tylko rzetelne i nie zawierające błędów dane począwszy od komunikatu, aż do wyników końcowych. Wskazane jest też usunięcie zbędnych danych z domyślnych widoków. Pamiętajcie też Państwo o tym, że aktywni zawodnicy niekiedy po skończeniu gry w turnieju od razu rozpoczynają/zapisują się na następne zawody i ewentualne normy powinny być jak najszybciej zatwierdzone.

Wszelkie pytania odnośnie sprawozdawczości (obsługi programów) proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: ewidencja@mzszach.pl

Jeżeli dane zawodnika opublikowane w CR dotyczące woj. mazowieckiego są niezgodne ze stanem faktycznym, również proszę o kontakt mailowy. W przypadku wątpliwości lub potrzeby pilnego wyjaśnienia możliwy jest kontakt telefoniczny 506-118-979.

Ryszard Królikowski; aktualizacja: Krzysztof Parol (1.03.2022), Dariusz Koliński (5.11.2022)