^Na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Oficjalne czasopismo PZSzach "Mat"

Mat

 

Obóz MZSzach

 

REGULAMIN ZARZĄDU
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO („MZSzach"), zwany dalej Zarządem, kieruje bieżącą działalnością Związku w oparciu o postanowienia Statutu MZSzach i niniejszego Regulaminu.

§ 2

Skład Zarządu i jego kadencję określa Statut MZSzach oraz stosowne uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów. Członkowie Zarządu działają kolektywnie, korzystając ze współpracy z klubami szachowymi i działaczami społecznymi.

§ 3

 1. Zarząd działa zgodnie:
 2. z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,
 3. ze Statutem MZSzach,
 4. z uchwałami Walnych Zgromadzeń Delegatów MZSzach
 5. Zarząd realizuje zadania Związku, dążąc do systematycznego rozwoju i popularyzacji szachów w grze bezpośredniej, korespondencyjnej i kompozycji szachowej.

 

II. Struktura Zarządu


§ 4

 1. Zarząd, w stosownej uchwale wybiera ze swojego grona Wiceprezesów, Skarbnika i  Sekretarza. Zarząd może, podejmując stosowną uchwałę, powołać członka Zarządu na funkcję inną niż wymienione powyżej. Zarząd może, podejmując stosowną uchwałę przydzielić członkom Zarządu zakres merytorycznej odpowiedzialności.
 2. Zarząd ma prawo powoływać inne komisje stałe lub okresowe dla realizacji określonych zadań. Odpowiedzialność za działania takich komisji będzie każdorazowo przydzielana jednemu z Członków Zarządu.
 3. Prezydium Zarządu stanowią: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz i Skarbnik.

§ 5

Przewodniczącymi komisji są Członkowie Zarządu lub inni działacze powołani przez Zarząd.

§ 6

Członkowie Zarządu oraz inni działacze uczestniczący w pracach MZSzach przyjmują pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

III. Organizacja pracy Zarządu


§ 7

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.
 2. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą:
 3. z głosem stanowiącym - członkowie Zarządu,
 4. z głosem doradczym:
  - członkowie Komisji Rewizyjnej,
  oraz na zaproszenie prowadzącego zebranie:
  - imiennie zaproszeni działacze i goście.
   

§ 8

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, proponując porządek obrad oraz listę gości. Na wniosek co najmniej dwóch członków Prezydium Zarządu, posiedzenie Zarządu zwołuje Wiceprezes.
 2. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z materiałami dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad wysyła Sekretarz na minimum 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Terminarz posiedzeń Zarządu ustala Prezes po konsultacji z członkami Prezydium, zależnie od aktualnych potrzeb.
 4. Porządek obrad podlega przegłosowaniu i zatwierdzeniu na początku posiedzenia Zarządu, po wprowadzeniu zaproponowanych korekt.
 5. Członkowie Zarządu zobowiązani są do systematycznego udziału w zebraniach, godnego reprezentowania MZSzach na zewnątrz, wykazywania twórczej aktywności i poszanowania decyzji podejmowanych podczas posiedzeń Zarządu.

§ 9

W dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad przewodniczący posiedzenia udziela głosu w kolejności zgłoszeń, a po jej zakończeniu poddaje pod głosowanie przedłożone ustnie lub pisemnie (przez nieobecnych Członków Zarządu) wnioski, przy czym jako pierwszy winien być poddany głosowaniu wniosek najdalej idący.

§ 10

 1. Quorum Zarządu stanowi nie mniej niż 50% jego członków.
 2. Wszelkie uchwały i decyzje nabierają mocy wykonawczej po ich podjęciu przez Zarząd w obecności quorum, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa, względnie, pod jego nieobecność - prowadzącego zebranie.
 3. W przypadku braku quorum zebranie Zarządu może się odbyć, nie może jednak podejmować decyzji w sprawach zastrzeżonych do kompetencji całego Zarządu.

§ 11

Sprawy zastrzeżone do decyzji Zarządu MZSzach:

 1. zatwierdzanie preliminarza budżetowego oraz planu pracy,
 2.  zatwierdzanie rocznego kalendarza imprez sportowych,
 3. zatwierdzanie nominacji na funkcje wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i przewodniczących komisji,
 4. zatwierdzanie składów kadry Mazowsza,
 5. zatwierdzanie umów cywilno-prawnych, o ile zobowiązania MZSzach z tego tytułu mogą przekroczyć 5000 złotych, przy czym nie obejmuje to wniosków do organów samorządowych na organizację imprez szachowych,
 6.  zatwierdzanie komunikatów organizacyjno-finansowych MZSzach,
 7. delegowanie stałych przedstawicieli Związku do współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,
 8. zatwierdzanie regulaminów dotyczących organizacji pracy MZSzach,
  oraz inne sprawy zgodnie ze Statutem MZSzach, niezastrzeżone dla innych organów.

 

§ 12

Zebrania Zarządu są protokołowane, a zgodność tekstu z faktami potwierdzana podpisami prowadzącego zebranie i protokolanta. Protokolantem jest Sekretarz lub inna osoba wyznaczona przez prowadzącego zebranie. Za wiedzą zgromadzonych, zebrania Zarządu mogą być nagrywane. Teksty protokołów są przekazywane Członkom Zarządu pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni od zakończenia zebrania. Ostatecznym terminem wprowadzania ewentualnych korekt do protokołu jest kolejne zebranie Zarządu. Uchwały Zarządu oraz protokoły, po zatwierdzeniu na następnym zebraniu, są publikowanie na stronie internetowej Związku. Zarząd może wyłączyć część protokołu z publikacji. Członkowie Zarządu zobowiązani są po podjęciu przez Zarząd decyzji reprezentować na zewnątrz stanowisko wyrażone wynikiem głosowania.

§ 13

Zarząd w sprawach pilnych może podejmować uchwały i inne decyzje poprzez głosowanie drogą elektroniczną, pisemnie drogą obiegową, telefonicznie lub przy użyciu wideotelefonu, o ile istnieje możliwość zapewnienia komunikacji dla wszystkich Członków Zarządu pragnących wziąć udział w dyskusji oraz głosowaniu. Nadzór nad przebiegiem głosowania i informację o propozycjach uchwał oraz wynikach głosowania sprawuje Sekretarz. Zarząd może uchwalić szczegółowe zasady postępowania w Regulaminie Głosowań Elektronicznych i Zdalnych.

§ 14

W sprawach dotyczących zwykłego zarządu, w okresie między zebraniami Zarządu decyzje podejmuje Prezes wraz z innym członkiem Prezydium Zarządu.

§ 15

Zebrania Zarządu, jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone w komunikacie organizacyjnym lub zaproszeniu, nie mają charakteru zebrań otwartych i obecność osób nie zaproszonych nie jest możliwa.

§ 16

Szczegóły przebiegu obrad, nie ujęte w oficjalnym protokóle i uchwałach, nie mogą być przez osoby obecne na posiedzeniu rozpowszechniane, dla uniknięcia niewłaściwej atmosfery, hamującej odważne i szczere zachowania i wypowiedzi Członków Zarządu podczas dyskusji na zebraniach.

§ 17

W szczególnym przypadku Członek Zarządu, który znalazł się podczas głosowania w mniejszości i nie zgadza się generalnie z podjętą uchwałą, może zgłosić votum separatum, co oznacza oficjalną zapowiedź, że w tej sprawie będzie on przedstawiał na zewnątrz odmienną opinię. Votum separatum musi być zgłoszone wraz z uzasadnieniem. Votum separatum wraz z uzasadnieniem należy obowiązkowo odnotować w protokóle zebrania.

§ 18

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, z których jednym jest prezes lub wiceprezes, przy zachowaniu postanowień § 6 niniejszego Regulaminu. Decyzje te mogą być uprzednio skonsultowane z dowolnym Członkiem Zarządu lub innymi osobami.

Zarząd ma prawo umocować inne osoby do złożenia oświadczenia woli w poszczególnych sprawach.

§ 19

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi MZSzach.

 

§ 20

Regulamin obowiązuje wszystkich bez wyjątku Członków Zarządu i działaczy włączonych do pracy w poszczególnych komisjach i innych roboczych ciałach Związku oraz pracowników Biura MZSzach.

§ 21

Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone wyłącznie uchwałą Zarządu.

§ 22

Niniejszy Regulamin Zarządu MZSzach wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

W imieniu Zarządu
 

Andrzej Dobrowolski

Prezes MZSzach 

 

Sklep Caissa

Copyright © 2019 Mazowiecki Związek Szachowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Copyrigcht © 2013 Mazowiecki Związek Szachowy