^Na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

fanpage

Z kalendarza

So Lis 25 @12:30
IX Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w Szachach Klasycznych
So Lis 25 @14:30
Mikołajkowy turniej na Bemowie (dla zawodników z IV i III oraz II kobiecą kat. szachową)
So Lis 25 @14:30
Mikołajkowy Turniej Fide na Bemowie
So Lis 25 @15:00
Mikołajkowy turniej na Bemowie do V kat. szachowej bez ograniczeń wieku
N Lis 26 @10:00
ŚWIT Otwarty Turniej Szachowy
N Lis 26 @10:00
Mikołajkowy turniej dla zawodników ur. w 2009 r. i młodszych
So Gru 02 @10:00
V Turniej SP 353 Wesoła
N Gru 03
Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza
N Gru 03
Otwarta Liga Mazowiecka
So Gru 09 @09:50
Szach Mat Arena - Ursynów - OPEN
So Gru 09 @10:00
IV Turniej gwiazdkowy w WCK Anin
So Gru 09 @10:00
I Biblioteczny Turniej Szachowy Dzielnicy Warszawa-Rembertów dla dzieci do lat 12
So Gru 09 @10:00
Grupa D ur. 2009 i młodsi
So Gru 09 @10:00
Grupa C ranking krajowy min. 1250
So Gru 09 @14:30
Mikołajkowy turniej w Zielonce (Fide)
So Gru 09 @14:30
Mikołajkowy Turniej w Zielonce (dla IV, III i II kat. kobiecej)
So Gru 09 @15:00
Mikołajkowy Turniej dla zawodników bk i z V kat. szachową bez ograniczeń wieku
N Gru 10 @10:00
Mikołajkowy Turniej dla dzieci ur. w 2008 i młodsi
N Gru 10 @10:00
Grupa E zawodn. bez kategorii i V kat.
So Gru 16 @10:00
Wigilijny Turniej Klasyfikacyjny w Otwocku (grupa B - dla bk,V kat. IV kat. kobiecej))
So Gru 16 @10:00
Wigilijny Turniej Klasyfikacyjny w Otwocku (grupa A - od IV kat. wzwyż)
So Gru 16 @10:00
Turniej FIDE Elo do 1399
So Gru 16 @10:00
Turniej FIDE Elo 1400-2199
N Gru 31 @10:00
Szachy+Tenis Stołowy - Sylwestrowy Turniej Rodzinny o Puchar Burmistrza Karczewa
N Sty 07
Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza
N Sty 07
Otwarta Liga Mazowiecka
N Lut 04
Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza
N Lut 04
Otwarta Liga Mazowiecka
N Lut 11 @10:00
Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego w Szachach szybkich - Zielonka 2018
N Lut 18
Otwarta Liga Mazowiecka
N Lut 18
Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza
N Mar 04
Otwarta Liga Mazowiecka
N Mar 04
Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza
So Maj 12
Mistrzostwa Mazowsza Przedszkolaków

15 września o godz. 19:00 w siedzibie Polskiego Związku Szachowego odbędzie się Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Mazowieckiego Związku Szachowego. 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Delegatów Mazowieckiego Związku Szachowego

Warszawa, 15 września 2017 roku Aleje Jerozolimskie 49

 

Proponowany Porządek Obrad

godz. 19.00 – I termin, godz. 19.10 – II termin

 

1. Przywitanie delegatów przez Prezesa.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Zatwierdzenie „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia”.

4. Zatwierdzenie „Porządku obrad”.

5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowej, Skrutacyjno-Wyborczej

oraz Uchwał i Wniosków.

6. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji.

7. Uhonorowanie zasłużonych działaczy przez Zarząd.

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

9. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu Mazowieckiego Związku Szachowego za 2017 rok.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 2014-2017.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu.

13. Wybory do władz:

 Wybór Prezesa Zarządu MZSzach

 Wybory członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej

14. Dyskusja.

15. Ogłoszenie wyników wyborów.

16. Przyjęcie „Uchwały Walnego Zgromadzenia”

 

17. Zakończenie Walnego Zgromadzenia 

 

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego

Mazowieckiego Związku Szachowego

Warszawa, Al. Jerozolimskie 49, 15 września 2017 roku

 

§ 1

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Mazowieckiego Związku Szachowego zwane dalej „Walnym Zebraniem” jest najwyższą władzą Związku, obraduje w oparciu o statut MZSzach oraz niniejszy regulamin, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

 

§ 2

W Walnym Zebraniu biorą udział:

1. Z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni - Prezesi lub osoby pisemnie upoważnione przez Zarządy klubów szachowych zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego.

2. Z głosem stanowiącym biorą udział członkowie honorowi.

3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym mogą brać udział członkowie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i goście zaproszeni przez Zarząd Związku.

 

Osoby wymienione w punktach 1 i 2 powinny posiadać dokument potwierdzający prawo udziału w Zgromadzeniu (upoważnienie Zarządu klubu, odpis z Rejestru potwierdzający pełnienie funkcji Prezesa, dokument potwierdzający nadanie tytułu członka honorowego Mazowieckiego Związku Szachowego).

 

§ 3

Walne Zebranie zwołane prawidłowo jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

Każdemu delegatowi przysługuje tylko jeden głos.

 

§ 4

Uchwały walnego zebrania zapadają:

1. W pierwszym terminie – w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy delegatów.

2. W drugim terminie – w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów bez względu na ilość delegatów.

 

§ 5

1. Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes MZSzach lub inny upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.

2. Otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

§ 6

Po dokonaniu wyboru, Przewodniczący Walnego Zebrania zarządza głosowanie w sprawie porządku

obrad i regulaminu obrad.

 

§ 7

Delegaci na Walne zebranie wybierają ze swego grona:

1. Komisję mandatową w składzie trzech osób, której zadaniem jest sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.

2. Komisję Skrutacyjno - Wyborczą w składzie 3 osób, w celu przygotowania wyborów, obliczeń głosów, ogłoszenie wyników wyborów i wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowań.

3. Komisję Uchwał i Wniosków w składzie trzech osób, której zadaniem jest rozpatrzenie pod względem formalnym i rzeczowym wniosków, ich zredagowanie i przedłożenie Walnemu Zebraniu do decyzji.

4. Członkowie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej nie mogą kandydować do Zarządu MZSzach i do Komisji Rewizyjnej.

 

§ 8

Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Ze swojej działalności Komisje sporządzają protokoły, które wraz z wnioskami przekazują Przewodniczącemu Walnego Zebrania.

 

§ 9

1. Przewodniczący obrad prowadzi dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłoszenia się.

2. Prawo zabierania głosu mają wszyscy uczestnicy obrad wymienieni w paragrafie 2 niniejszego regulaminu.

3. Prawo do zabierania głosu poza kolejnością posiadają: - przewodniczący obrad, prezes MZSzach oraz członkowie władz Związku jedynie w celu udzielenia wyjaśnień na zapytania dyskutantów.

4. W sprawach formalnych przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

 

► sposobu obradowania

► sposobu głosowania

► głosowania bez dyskusji

► przerwania dyskusji

► zamknięcia listy

► ograniczenia czasu przemówień

► zarządzenia przerwy w obradach

► kolejności sposobu uchwalania wniosków.

W dyskusji nad wnioskami formalnymi mogą brać udział jedynie dwaj mówcy; jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

 

§ 10

Na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków przewodniczący obrad może zarządzić – określając termin, składanie do komisji wniosków na piśmie z podaniem nazwiska i imienia wnioskującego.

 

§ 11

1. Uchwały Walnego Zebrania delegatów zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy przybyłych na obrady.

2. Zwykła większość głosów oznacza, że glosy wstrzymujące się wlicza się tylko do liczby oddanych głosów, a o rezultacie głosowania decyduje liczba głosów oddanych za wnioskiem lub przeciw wnioskowi.

 

§ 12

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zebrania Delegatów.

 

§ 13

Regulamin obrad wchodzi w życie natychmiast po jego uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

§ 14

1. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i sporządzający protokół.

2. Protokół Walnego Zebrania powinien zawierać datę zebrania, porządek obrad, krótki opis przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał. Przy podawaniu treści uchwał należy podać liczbę głosów za i przeciw uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się od głosowania.

 

§ 15

 

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania.

Copyright © 2017 Mazowiecki Związek Szachowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Copyrigcht © 2013 Mazowiecki Związek Szachowy